Menu

Generalforsamling 2017 - Referat

Generalforsamling afholdt den 29.marts 2017 i Pepes bar

1. Valg af dirigent (og 2 stemmetællere)

Preben blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via mail til alle medlemmer d. 26. februar samt opslag i HGI-nyt og klubbens facebook side.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Michael Ruff-Hansen gennemgik bestyrelsens beretning.

Highlights:

 • Senior afdelingen er vokset pænt.
 • Udfordringer omkring besætning af trænerposten.
 • Årgangssammenlægninger i ungdomsafdelingen
 • Farvel til 2002/2003 piger, 2002 drenge
 • Nyt hold: 2004/2005/2006 piger
 • Årgang 2011 godt i gang, 2012/2013 ”tyvstarter” som rytmikhold.
 • Fodbold fitness hold for herrer er startet sammen med DBU og Solrød kommune
 • Status quo på medlemstal omkring 300.
 • SuperBrugsen stadig med omkring SommerCup.
 • Stor opbakning til klubtur til Kerteminde – rekord på 150 deltagere.
 • Kåringsfest i november.
 • Træner/leder spisning udskudt til marts.
 • Dommerteamet har fået assistance fra unge dommere. Vi kan dog altid bruge flere.
 • Kunstgræs anlægget i Solrød taget i brug til alles tilfredsstillelse.
 • Ny indkøbsaftale med Sportigan i Køge og Hummel.
 • Negativt budget vendt til positivt resultat.
 • Flere nye sponsorer.
 • Husk at betale kontingent rettidigt.
 • Stor tak til alle frivillige. Uden frivillige, ingen klub.

Beretningen blev godkendt

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Søren Tvede gennemgik det reviderede regnskab for 2016.

Budgetteret underskud på 84.000 blev vendt til et mindre overskud på 5.000 på baggrund af medlemstilgang, godt sponsorarbejde, øget medlemstilskud fra Solrød kommune, tilskud fra DBU til afholdelse af kurser, private tilskud, minimering af restancer og mindre forbrug af materialer.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af det af bestyrelsen godkendte budget

Søren Tvede gennemgik det af bestyrelsen godkendte budget for 2017. Her budgetteres med et underskud - ud fra kendte indtægter og udgifter - på 38.000. Som altid er det svært at lave et præcist budget, når vi ikke ved, hvor meget trænerne ønsker at uddanne sig, hvor mange sponsorer vi kan tiltrække, hvor mange materialer vi skal investere i osv. Budgettet laves derfor som et "defensivt", hvor der bla. er afsat penge til transport til Kertemindeturen og penge til træneruddannelse.

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg

a) Formand (Michael Ruff Hansen) ikke på valg

b) Næstformand (Steen Gammelvind) på valg - ønsker ikke genvalg
Lars Mortensen er valgt.

c) Økonomiansvarlig (Søren Tvede) på valg - genvalgt

d) Øvrige medlemmer

Ud af bestyrelsen er gået:

Jim Vergo, Malene Lindrup, Thomas Elnegaaard, Henrik Rosenbek, Steen Gammelvind

Nye medlemmer:

Heidi Hesse, Søren Lundsgaard Jensen, Jannik Petersen, Nicklas Olsson (suppleant)

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at supplere sig - gerne med en repræsentant fra old-boys.

Medlemmer Valgt i Antal år
Michael Ruff-Hansen 2016 2
Lars Mortensen  2017 
Søren Tvede 2017 2
Preben Nilsson 2017 2
Berit Nielsen 2016 2
Heidi Hesse 2017 2
Michael Palbom 2017 2
Søren Jensen 2017 
Jannik Petersen 2017 1
Suppleanter    
Nicklas Olsson 2017 1

 7. Eventuelt

Bestyrelsen takkede for god ro og orden, og glæder sig til at arbejde sammen med de 3 nye medlemmer.

Luk