Menu

Generalforsamling 2018 - Referat

Generalforsamling afholdt den 20.marts 2018 i Pepes bar

1. Valg af dirigent (og 2 stemmetællere)

Preben blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via mail til alle medlemmer d. 1. marts samt opslag i HGI-nyt og klubbens facebook side.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Michael Ruff-Hansen gennemgik bestyrelsens beretning, som kan læses her.

Beretningen blev godkendt

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Søren Tvede gennemgik det reviderede regnskab for 2017.

Budgetteret underskud på 38.000 blev reduceret til et mindre underskud på 3.000 på baggrund af godt sponsorarbejde, tilskud fra DBU til afholdelse af kurser, private tilskud, minimering af restancer og mindre forbrug af materialer. 

Væsentligste observationspunkt i regnskabet for 2017 er, at kontingent opkrævningen for første halvår er blevet gennemført ultimo 2017, hvor vi har for vane først at opkræve efter nytår. Dette har altså resulteret i 3 kontingentindtægter i 2017 mod normalt 2. Indtægterne fra den 3. kontingentkørsel er blevet periodiseret til 2018. Derudover har vi haft mulighed for at sætte 115.000,- til side til eventuelle udgifter i forbindelse med anlæggelse af kunstgræs.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af det af bestyrelsen godkendte budget

Søren Tvede gennemgik det af bestyrelsen godkendte budget for 2018. Her budgetteres med et underskud - ud fra kendte indtægter og udgifter - på 55.000, hvoraf de 30.000,- er henlæggelse til investering ifbm. kunstbaneprojektet. Budgettet er baseret på en mindre kontingentstigning for alle medlemmer. Som altid er det svært at lave et præcist budget, når vi ikke ved, hvor meget trænerne ønsker at uddanne sig, hvor mange sponsorer vi kan tiltrække, hvor mange materialer vi skal investere i osv. Budgettet laves derfor som et "defensivt", hvor der bla. er afsat penge til transport til Kertemindeturen og penge til træneruddannelse.

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg

a) Formand (Michael Ruff Hansen) ønsker ikke genvalg. Fayna Stella Sørensen blev valgt.

b) Næstformand (Lars Mortensen) ikke på valg.

c) Økonomiansvarlig (Søren Tvede) ikke på valg.

d) Øvrige medlemmer
Berit Schau Nielsen er på valg. Genvalgt for 2 år.
Søren Jensen ikke på valg.

Ud af bestyrelsen er gået:

Preben Nilsson

e) Suppleanter
Henrik Rosenbek. Genvalgt for 1 år.
Michael Ruff Hansen blev valgt for 1 år.

Nye medlemmer:

-

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at supplere sig.

Medlemmer Valgt i Antal år
Fayna Stella Sørensen 2018 2
Lars Mortensen  2017 
Søren Tvede 2017 2
Berit Nielsen 2018 2
Søren Jensen 2017 
Suppleanter    
Henrik Rosenbek 2018 1
Michael Ruff Hansen 2018 1

 7. Eventuelt

Bestyrelsen takkede for god ro og orden, og glæder sig til at arbejdet i den nye bestyrelse, hvor fokus i 2018 vil ligge på omdannelse af grusbanen til græsbaner og etablering af kunstgræs.

Herefter blev bestyrelsens nuværende tanker omkring etablering af kunstgræs baner præsenteret.

Luk