Menu

Bestyrelsesmøde 2021-12-08

Bestyrelsesmøde d. 8/12 2021, 18:30

Deltagere: Erik Olsen (EO), Kristian Jensen (KJ), Michael Ruff-Hansen (MR), Preben Nilsson (PN), Johnny German (JG),  Fayna Sørensen (FS)

Fraværende: Steen Gammelvind (SG), Lars Mortensen (LM)

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
Næste møde er tirsdag d. 8/12-2021 kl. 18:30

 

2. Orientering vedr. projekt kunstgræs (ansvarlige Ole, Kristian, Fayna, Ruff og Lars)

a) Evaluering af åbningsdagen

Det var en god dag. Der var omkring 250 mennesker hen over dagen, og arrangementet forløb generelt godt. 

b) Hvad resterer dd?

Installation af lys er endnu uvist.

Der er brugergennemgang d. 14/12, hvor bestyrelsen, skolen og Citylawn deltager. 

Tribuner kommer til januar

Måltavlen ved vi ikke noget om endnu.

Der udestår etablering af materialegård / -skur.

 

3. Økonomi (ansvarlig Fayna med hjælp fra Søren Tvede)

a) Generel info om indbetalinger, udbetalinger, kontingenter, overdragelse mv.

Der mangler 2.000,- i indbetalinger, primært senior og en enkelt oldboys.

EO mangler at godkende overdragelse i Danske Bank. Dette sker snarest.

FS har testet overgang til halvårlig kontingentbetaling. Det ser ud til at fungere fint.

Medlemmerne bliver orienteret via mail om at vi går tilbage til halvårlig opkrævning.

Regnskab laves denne gang sammen med ST.

Vi arbejder på online indmeldeles i løbet af foråret.

Forslag omkring differentieret kontingentbetaling (ST) behandles på næste møde.

 

4. PR

a) Hjemmeside opdateringer siden sidst.

Der er opdateret profilbilleder på hjemmesiden taget ved åbningen af kunstgræsbanen.

Oldboys kontaktpersoner opdateres

Der er ønske om en samlet trænerliste

 

b) Nye tiltag? (Måske flere flyers sættes op for de forskellige grupperinger?)

Der er sat opslag op i hallen. Oldboys mangler.

 

5. Sponsorer/Igangværende ideer:

a) Aftale med OK – hvor langt er vi nu? (Preben)

Der er rettet henvendelse til SuperBrugsen Havdrup. PN følger op.

 

b) Opsætning af tavle med sponsorskilte (Steen Gammelvind)

Tavle foreslås opsat på enten højre eller venstre side ved indgangen til kunstgræs anlægget.

ST undersøger tilladelse hos kommunen og om størrelsen på sponsorskilte gør at vi kan undlade afgift. Vi forestiller os et prisleje på 3.000,- pr. år pr. Der er følere ude hos flere firmaer, hvor en del af dem allerede  har vendt positivt tilbage.

Vi foreslår at lave et "mockup" med eksempler på placering og størrelse, så vi lettere kan forklare potentielle sponsorer kan se, hvad det er man får.

 

c) Andre muligheder for at søge sponsorer? Forslag fra Christian Madsen om at sætte skilte op ved kampe på kunstgræsbanen. Og tage dem ned hver gang.

Indholdet af forslaget var ikke helt klart. KJ undersøger nærmere med Christian Madsen. 

 

6. Indkomne forslag

a) Forslag til ny forretningsorden fra Ruff (Har alle læst det igennem og kan det vedtages?)

Forretningsorden blev gennemgået og justeret.

 

b) Forslag fra Ruff om pannabanen – hvor skal den ligge

Umiddelbart er forslaget at lægge den på flisearealet til venstre nærmest materialegården. 

Det skal undersøges/sikres, at der er tilstrækkeligt med lys på banen.

 

c) Forslag fra Olsen om hurtigst muligt at søge kommunen om at komme i gang med klubhus

Salgsbod og klubhus foreslås placeret modsat materialegården. EO og KJ arbejder videre med HGI Cafeen og kommunen om muligheder.

 

d) Forslag fra Kristian om at lave en mindre multibane med lys – omkostninger og hvor skal den evt. ligge

Forslaget går på at påvirke kommunen politisk til at etablere en multibane i Havdrup Vest. KJ og FS har kontakt med kommunen.

 

7. Nyt fra:

a) Seniorerne (Ruff og Steen)

Træningslejr arrangeret i uge 12, 25 tilmeldte. Der er arrangeret 3 træningskampe.

Der er overnatning i 2 summerhuse (Arnes + ét mere). Spisning i lokalt klubhus.

Der bliver måske også mulighed for gocart/fodboldgolf.

Der er tale om at lavet et samlet serie 6 hold bestående af det lukkede Havdrup Vest hold + oldboys.

 

b) Old boys + girls og fitness (Fayna og German)

Oldboys holder pause. Der trænes dog indendørs om lørdagen.

Et par af holdlederne i oldboys ønsker udskiftning, og der er potentielle emner i kikkerten.

Der er knap så god tilslutning på kvindesiden indendørs som på herresiden. Det foreslås at der trænes samtidig, når holdene går udendørs, så der kan trænes sammen, hvis det ønskes.

 

c) Ungdommen (Kristian og Olsen)

Der kører rigtig godt i afdelingerne. 2007-2009 skal en tur til Flensborg.

Årgang 2013 - 2015 er hårdt ramt af corona, og har lukket ned for træning resten af året.

EO har taget fat i Søren Enevoldsen ifbm. pigeraketten og generelt til profilering af pigeafdelingen.

Opstart af årgang 2018 foreslås til maj 2022. Vi skal have lavet "køreplan" til opstart af nye årgange.

Peter Hersom og Christian Madsen er gået i gang med at tænke over koncept for hjemmebanedag. Det er vigtigt at bestyrelsen er inddraget.

Træner/leder møde skal indkaldes. KJ står for det.

 

8. Afsluttede sager:

a) Containere er købt og kørt væk. Har vi fået pengene?

Ja!

 

b) Old boys tiltag afsluttet?

-

 

c) Alle de ting formanden ellers ikke kan huske …..; - )

Der kommer fyrværkerireklamer i morgen. KJ står umiddelbart for opgaven. 

 

9. Dato for næste møde : Tirsdag d. 18. januar

 

Luk