Menu

2023-02-28 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 28-2 2023, 19:00    

Deltagere: Erik Olsen (EO), Michael Ruff-Hansen (MR), Fayna Sørensen (FS), Steen Gammelvind (SG), Johnny German (JG) , Kristian Jensen (KJ), Preben Nilsson (PN)

Fraværende:  Lars Mortensen (LM).

  1. Godkendelse af Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

  1. Valg af referent

PN blev valgt

  1. Nyt vedr. kunstgræsbanen

Status på Bom, Panna bane, Spillerboks mm.

SG undersøger om spillerboks nærmest hallen kan reduceres i højden.

Bommen er monteret, men der mangler låseanordning. Dette behandles af hovedbestyrelsen.

Vi skal selv lægge ud (og betale fakturaen) for pannabanen, hvorefter Finn / hovedbestyrelsen tager sig af resten.

  1. Nyt fra kasserer

Regnskabet er under udarbejdelse. Finn Jensen har assisteret. Regnskabet er opdelt pr. afdeling, senior, oldboys osv.

Det tegner umiddelbart til at vi kommer ud med et mindre overskud for 2022.

PN laver et forslag omkring nye kontingenter til generalforsamlingen. Der var enighed om at hæve:

800,- -> 840,-
600,- -> 630,-
300,- -> 315,-

Bestyrelsen er enige om at vi budgetterer med et underskud på omkring 60.000

5. Afdelingerne:

a) Nyt og ønsker?

Senior: Der er mange til træning, og der kommer løbende nye spillere til. Der er træningslejr snart. Vi har tilkendegivet overfor DBU (sammen med andre klubber), at vi gerne vil udskyde efterårets sæsonstart til ultimo august.

Ungdom: Der mangler trænerhjælp til Sørens pigehold. Dette undersøges yderligere på træner/leder mødet. 

Vi skal undersøge, om der er grundlag for at starte et hold for dame senior.

Old boys: Der er tilmeldt hold til REOS.

b) Fayna ønskede på sidste møde at vi finder ud af hvad vi gør mht. Old Boys afdeling og Pigegrupperne – er vi kommet længere med dette?

Se 5. a

c) Andre ting

-

6. Generalforsamling

PN laver dagsorden. Såfremt der ikke findes en ny kasserer d. 15/3, indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling d. 29/3.

7. Træner/ledermøde 3.3

Planlægning/Indkøb/ Andet?

SG har sørget for mad. Mødet starter kl. 18. EO og JG kommer kl. 17:30 og hjælper med borddækning.

FS laver en kage til dessert.

8. Forglemmelser:

Sponsor. Vi har fået kontakt til et firma i Køge, der hjælper klubber med formidling til sponsorer. SG taler videre med dem, og emnet bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Fodbolden har fået lov til at bruge mødelokale 1 til klubaktiviteter, og har indrettet med nogle møbler.

9. Løst og fast – intet kan besluttes under dette punkt

-

10. Dato for nyt møde

Aftales på generalforsamling.

Luk