Menu

2023-03-15 - Generalforsamling - Dagsorden

Dagsorden til generalforsamling i Havdrup fodbold onsdag d. 15/3 kl. 19:30

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Aflæggelse og godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Forelæggelse af det af afdelingsbestyrelsen godkendte budget

5. Behandling af indkomne forslag

5.a Kontingent fra 2. halvår 2023

Ligesom alt andet i vores samfund, bliver det også dyrere at drive en fodboldklub med de nuværende kontingentindtægter. Derfor foreslår bestyrelsen at hæve kontingentsatserne med 5%, så:

 • Yngste ungdom, fodbold fitness og ældste oldboys stiger fra 300,-/halvår til 315,-
 • Ungdom, 8-mands senior og oldboys stiger fra 600,-/halvår til 630,-
 • Senior stiger fra 800,-/halvår til 840,-

5.b Forslag: Bestyrelsen skal aktivt arbejde for at Havdrup Fodbold skal være DBU børneklub (ja/nej)

Motivation: 

Børnefodbolden er fundamentet for hele dansk fodbold. I børnefodbolden skabes fundamentet for livslang kærlighed og tilknytning til sporten. Dette gælder både for dem, der udvikler sig til landsholdsspillere og dem, som nyder motionen og fællesskabet på det lokale serie- eller motionsfodboldhold. I børnefodbolden møder man måske for første gang foreningslivets betydning. Man oplever den dannelse det giver og det helt særlige fællesskab. Derfor er børnefodbolden vigtig – måske det allervigtigste…

Betydning

Forudsætningerne for at blive DBU Børneklub er, at klubben indgår en skriftlig aftale med lokalunionen om

 1. Prioritering af børnefodbolden økonomisk og organisatorisk således børnefodbolden er for­ankret ind i bestyrelsen, så der er sikkerhed for, at den prioriteres.

  Organiseringen er op til bestyrelsen, herunder om man har et børneudvalg, en børneformand, et ungdomsudvalg eller andet der tydeligt placerer ansvaret for klubbens børnefodbold eventuelt på flere niveauer.

  Børnefodbolden skal prioriteres økonomisk, og dermed sikre at der er den nødvendige økonomi til at løfte indsatserne, samt sikre kvaliteten i børnefodbolden. Den økonomiske prioritering i klubbens som helhed må ikke være en begrænsning for at forbedre børnefodbolden. Det kan for eksempel betyde, at fordelingen af økonomien afspejler medlemsandelen i børnefodbolden samt at klubben ønsker at investere i børnefodbolden eksempelvis på uddannelse af trænere og tilknytning af en børneudviklingstræner

 2. Tilslutning til og efterlevelse af DBU's Børnesyn (link) som består af 12 rettigheder og 10 børneløfter inspireret dels af FN Børnekonventionen og dels af et EU-baseret forskningsprojekt kaldet ICoachKids. Hvor FN’s børnekonvention beskriver barnets grundlæggende rettigheder som menneske, er børneløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sammenhænge.

 3. Tilknytning af en kontraktligt forpligtet børneudviklingstræner i løbet af det første år.

  En børneudviklingstræner er klubbens garant for, at klubbens børnetrænere klædes på fodboldfagligt og pædagogisk til at kunne varetage den daglige børnefodboldtræning og hjælper med at skabe en forældrekultur, hvor forældre er oplyste og oplever sig mødt positivt.

  Med denne ressourceperson ansat, sikrer klubben samtidig, at det er nemmere at rekruttere og fastholde trænere, idet de oplever sig som en del af et klubfællesskab og ikke oplever at være  overladt til sig selv. Link til eksempel på standard kontrakt (link)

 4. Nedskrivning og bestyrelsesvedtagelse af en børnepolitik i klubben, herunder procedure for indhentning af lovpligtige børneattester (vejledning)

Økonomi

Så snart klubben har lavet en aftale med lokalunionen om et samarbejde, stiller lokalunionen en Børneklubrådgiver til rådighed, som sammen med klubben går i gang med arbejdet mod at gøre klubben til så god en børneklub som muligt. I første omgang vil Børneklubrådgiveren hjælpe med arbejde henimod at opfylde de fire forudsætninger for, at I kan blive DBU Børneklub.

Estimat for økonomi til børneudviklingstræner således der er tale om en deltidsansættelse og vedkommende må derfor maximalt arbejde 70% et andet sted.

I min optik er Havdrup Fodbold godt stillet allerede og vil umiddelbart kunne opnå de fire kriterier med lille indsats, hvor den store ændring vil være tilknytningen af en kontraktlig forpligtet børneudviklingstræner. Økonomisk vil forslaget derfor anløbe omkring 50.000 til 100.000 om året såfremt det er tale om en lønnet børneudviklingstræner.  

Bjørn Skou Eilertsen 

+45 508 429 69 

6. Valg ifølge afdelingens forretningsorden

Bestyrelsen består pt. af:

a) Formand Erik Olsen (Valgt for 2 år i 2022) - Ikke på valg
b) Næstformand Kristian Jensen (Valgt for 2 år i 2021) - Udtræder af bestyrelsen 
c) Økonomiansvarlig Fayna Sørensen (Valgt for 2 år i 2021) - Udtræder af bestyrelsen
d) Øvrige medlemmer
    Michael Ruff Hansen (Valgt for 2 år i 2022) - Ikke på valg 
    Preben Nilsson (Valgt for 1 år i 2022) - Udtræder af bestyrelsen
    Steen Gammelvind (Valgt for 1 år) - Villig til genvalg
e) Suppleanter Johnny German (Valgt for 1 år) - Villig til genvalg

7. Eventuelt

 

Luk