Menu

2023-04-18 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 18/4 2023, 19:30

Deltagere: Erik Olsen (EO), Michael Ruff-Hansen (MR), Kristian Jensen (KJ), Preben Nilsson (PN), Nichlas Kronborg Jespersen (JN), Christian Norup (CN), Natalie Dalsø Mikaelsen (NM), Bjørn Skou Eilertsen (BE), Steen Gammelvind (SG)

Fraværende:, Heidi Skov Sørensen (HS), Johnny German (JG) 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Valg af referent (Preben)
3. Kunstgræsbanen: (Kristian + Ruff)
- Status pannabanen
Pannabanen er afsendt fra leverandøren, og forventes at ankomme snart. 
Når banen er ankommet, skal vi finde en dato til at samle banen.

- Status på bom, materialegård, perlegrus
Der er intet nyt omkring bom. 
Der er intet nyt omkring materialegården.
Mht. perlegrus, afventer det færdiggørelse af bommen og materialegården.

- Status på vedligeholdelse mm.
-
 
4. Ny rettet forretningsorden til godkendelse (Preben)

(se vedhæftet bilag)
Der mangler en beskrivelse af en medlemsansvarlig. De resterende ændringer er godkendt.

5. Orientering fra økonomigruppen (Heidi, Nathalie, Olsen)
- Hvor langt er vi med alt det vi skal sætte os ind i og overtage
Der udestår skift af kasserer-rettigheder i Danske Bank.

- Hvornår kan vi melde ud til trænere og ledere hvilke opgaver, hvem har taget og hvem de i så fald skal henvende sig til.
Afventer endeligt skift af bank kontakter i Danske Bank.

 6. Afdelingerne:

- Orientering/behandling Ungdomsholdene (Nicklas, Nathalie, Kristian, Bjørn, Christian)
Der har været udfordringer med aflyste træninger på årgang 2015, hvor hjælpetrænerne ikke har trådt til. Der har været afholdt forældremøde på årgangen for at finde en løsning. Det affødte et større commitment fra forældrekredsen. Såfremt aflysningerne fortsætter, bliver årgang slået sammen med årgang 13/14. Det vil give et hold på 45 spillere.

Der er sendt info ud til børnetrænere omkring et introduktionskursus.

De store piger (U13/U14) har udfordring på trænerfronten, hvor der er behov for hjælp. SG har kontakt til et muligt emne.

-
Orientering/Behandling seniorhold (Steen og Ruff)
Resultaterne er lidt svingende for tiden, og det giver lidt frustrationer på årgangen. Men medlemstallet er for opadgående.
Der skal tages en snak med træner teamet, om de vil blive hos os efter sommerferien, eller om vi skal omstrukturere.

-
Orientering/behandling Oldboys-girls/Fitness (German, Olsen)
Henrik Hampen er ny ankermand for mandagstræningen og styrer tilmeldingerne sammen med Kenneth Linde.

Oldboys og fitness træner pt. sammen om mandagen med god succes.

-
FC Royal ?
De spiller pokalkamp i morgen på græsbanen. 

 7. Hjemmebanedag 19.8 2023 

- Status er at gruppen ikke har været samlet. Olsen inviterer til møde snarest muligt efter bestyrelsesmødet. (gruppen pt: Madsen, Bjørn, Olsen, Christian)

Der er planer om et program svarende til sidste år med kampe på kunstbanerne, en aktivitet fra FCK, muligvis salg af mad ved Madhytten og muligvis et aftenarrangement med spisning.

 8. Fodboldskole: 

- Status (Kristian)
Der er pt. 52 tilmeldte børn (12 billetter tilbage). Trænere og assistenter er på plads. 
Der er planlagt opstart/oplæring af trænere og assistenter.

 9. Indkomne forslag fra trænere, ledere, medlemmer: 

- Der er ikke modtaget nogle forslag.
- PN kommunikerer ud til trænerne, at de skal komme med input til næste bestyrelsesmøde.

10. Evt.
Partners group vil gerne lave opslag om fx. hjemmebanedag, nye årgange.
Der er endnu ikke kommet nye sponsorer ind ud fra aftalen, men der arbejdes på sagen.
SG har talt med Køge skiltecenter omkring et muligt samarbejde.
Ansvar for telefonabonnement skal flyttes fra Fayna.
SG har indkøbt “reservedele” til kunstgræsbanen.
11. Nyt møde
Tirsdag d. 23/5 kl. 18:30 til spisning.
Luk